Home / Cẩm Nang / Mindmap Unit 2 lớp 12 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 12 qua sơ đồ tư duy thông minh

Mindmap Unit 2 lớp 12 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 12 qua sơ đồ tư duy thông minh

Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 12 – Unit 2: Urbanisation – HocHay

photo of city skyline at night
Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 12 Unit 2 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 – Unit 2: Urbanisation

Audio – Mp3 Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 2

agricultural(adj): thuộc về nông nghiệp

centralise(v): tập trung

cost – effective(adj): hiệu quả, xứng đáng với chi phí

counter – urbanisation(n): phản đô thị hóa, dãn dân

densely populated: dân cư đông đúc/ mật độ dân số cao

discrimination(n): sự phân biệt đối xử

double(v): tăng gấp đôi

downmarket(adj): giá rẻ, bình dân

down-to-earth(adj): thực tế/ sát thực tế

energy-saving(adj): tiết kiệm năng lượng

expand(v): mở rộng

industrialisation(n): sự công nghiệp hóa

interest-free(adj): không tính lãi/ không lãi suất

kind-hearted(adj): tử tế, tốt bụng

long-lasting(adj): kéo dài, diễn ra trong thời gian dài

migrate(v): di cư

mindset(n): định kiến

overload(v): làm cho quá tải

sanitation(n): vệ sinh

self-motivated(adj): tự tạo động lực cho bản thân

slum(n): nhà ổ chuột

switch off(v): ngừng, thôi không chú ý đến nữa

time-consuming(adj): tốn thời gian

thought-provoking(adj): đáng để suy nghĩ

unemployment(n): tình trạng thất nghiệp

upmarket(adj): đắt tiền, xa xỉ

urbanisation(n): đô thị hóa

weather-beaten(adj): dãi dầu sương gió

well-established(adj): được hình thành từ lâu, có tiếng tăm

worldwide(adv): trên phạm vi toàn cầu

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 12 Unit 2 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

 

Mindmap Unit 2 lớp 12 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 12 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 12 bằng mindmap

 

"

10 từ mới tiếng Anh lớp 12 Unit 2 – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

  • 1 – 10
  • 11 – 20
  • 21 – 30

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 2 có phiên âm – Vocabulary Unit 2 12th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 2 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 2 lớp 12 phần Getting Started nhé!

urbanisation /ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn/ (n) đô thị hóa

thought-provoking /ˈθɔːt prəvəʊkɪŋ/ (a) đáng để suy nghĩ

switch off /swɪtʃ ɒf/ (v) ngừng, thôi không chú ý đến nữa

overload /ˌəʊvəˈləʊd/ (v) làm cho quá tải

Language

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 2 lớp 12 phần Language nhé!

industrialisation /ɪnˌdʌstriəlaɪˈzeɪʃn/ (n) sự công nghiệp hóa

agricultural /ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/ (a) thuộc về nông nghiệp

worldwide /ˈwɜːldwaɪd/ (adv) trên phạm vi toàn cầu

weather-beaten /ˈweðə biːtn/ (a) dãi dầu sương gió

long-lasting /ˌlɒŋ ˈlɑːstɪŋ/ (a) kéo dài, diễn ra trong thời gian dài

well-established /ˌwel ɪˈstæblɪʃt/ (a) được hình thành từ lâu, có tiếng tăm

cost – effective /ˌkɒst ɪˈfektɪv/ (a) hiệu quả, xứng đáng với chi phí

energy-saving /ˈenədʒi ˈseɪvɪŋ/ (a) tiết kiệm năng lượng

interest-free /ˌɪntrəst ˈfriː/ (a) không tính lãi/ không lãi suất

kind-hearted /ˌkaɪnd ˈhɑːtɪd/ (a) tử tế, tốt bụng

downmarket /ˌdaʊnˈmɑːkɪt/ (a) giá rẻ, bình dân

down-to-earth /ˌdaʊn tu ˈɜːθ/ (a) thực tế/ sát thực tế

self-motivated /ˌself ˈməʊtɪveɪtɪd/ (a) tự tạo động lực cho bản thân

time-consuming /ˈtaɪm kənsjuːmɪŋ/ (a) tốn thời gian

upmarket /ˌʌpˈmɑːkɪt/ (a) đắt tiền, xa xỉ

Skills

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 2 lớp 12 phần Skills nhé!

discrimination /dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/ (n) sự phân biệt đối xử

mindset /ˈmaɪndset/ (n) định kiến

sanitation /ˌsænɪˈteɪʃn/ (n) vệ sinh

double /ˈdʌbl/ (v) tăng gấp đôi

counter – urbanisation /ˌkaʊntə ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn/ (n) phản đô thị hóa, dãn dân

expand /ɪkˈspænd/ (v) mở rộng

migrate /maɪˈɡreɪt/ (v) di cư

densely populated /ˈdensli ˈpɒpjuleɪtɪd/: dân cư đông đúc/ mật độ dân số cao

slum /slʌm/ (n) nhà ổ chuột

Looking Back

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 2 lớp 12 phần Looking Back nhé!

centralise /ˈsentrəlaɪz/ (v) tập trung

unemployment /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/ (n) tình trạng thất nghiệp

Cùng Học Hay ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 2

  • Đề tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Urbanisation
  • Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 2
  • Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 2

HOCHAY.COM – nhận thông báo video mới nhất từ Học Từ Vựng HocHay: Từ Vựng Tiếng Anh Dễ Dàng

Subscribe Youtube Channel | Youtube.com/HocHay

Follow Fanpage Facebook | Facebook.com/HocHayco

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit2lop12 #tienganhlop12unit2 #tuvungtienganhlop12unit2

Xem chi tiết tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-12-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-12-unit-2-urbanisation-hoc-hay-70.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Ngọc Nga Học Hay

Check Also

Mua Bán Hàng Online MuaBanNhanh siêu lợi ích từ Landing page MuaBanNhanh trong kinh doanh

Mua Bán Hàng Online MuaBanNhanh siêu lợi ích từ Landing page MuaBanNhanh trong kinh doanh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *